Skip to content

Bakgrund

Arbetsfysiologi.nu är resultatet av att några lärare vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet under 2020 ville förnya sin undervisning. Detta var mitt under Coronapandemin och det fanns ett behov och en önskan både från oss lärare och studenter att göra den distansbaserade undervisningen bättre, mer interaktiv och pedagogiskt anpassad till den nya situationen. Lyckligtvis var en av fakultetens duktiga filmproducenter (Emma) intresserad av att hjälpa oss och vips hade en projektgrupp bildats. Utvecklingsmedel erhölls från läkarprogrammet och från Didacticum vid Linköpings universitet för projektet och arbetet kunde börja!

Grundidé

Syftet med projektet var som för de flesta pedagogiska utvecklingsprojekt att underlätta studenternas lärande. Det ville vi uppnå på tre sätt:

  • Ett digitalt, videobaserat undervisningsmaterial av hög kvalitet rent produktionsmässigt, för att väcka intresse och motivera till egen fördjupning i ämnet. Stora delar av det producerade videomaterialet är det som finns tillgängligt på arbetsfysiologi.nu.
  • En känsla av närvarande lärare trots en i huvudsak distansbaserad undervisning, för att ytterligare motivera men också guida studenterna genom deras lärprocess inom ämnesområdet. Detta genom (a) interaktion i kommentarsfält vid filmerna, (b) personlig återkoppling på studenternas reflektioner och laborationsuppgift och (c) en schemalagd “öppen lärardörr” där studenterna individuellt kunde ställa frågor, som i pausen på en föreläsning.
  • Stimulera till kontinuerlig reflektion kring det egna lärande under kursens gång. Detta genom olika korta reflektionsfrågor vid varje film, men också mer systematiskt i slutet av varje modul/del av kursen, med möjlighet att lämna in och få återkoppling från lärare.

Vi ville också stimulera till diskussioner studenterna emellan, i form av ett tillgängligt digitalt diskussionsforum och ett fall eller “case” i början av kursen.

Hela kursens material i form av filmer, instruktioner samt diskussions- och reflexionsforum gjordes tillgängligt via en digital plattform där studenter kunde interagera med varandra och med kursens lärare.

Koppling teori-praktik

Arbetsfysiologi är i hög grad ett praktiskt ämne, som kan vara svårt att förstå utan konkreta exempel och egna erfarenheter. Vi strävade därför efter en känsla av aktivitet i det videomaterial vi producerade, direkt kopplat till teori i efterföljande mini-föreläsning. Vi ville också ge studenterna möjlighet att få uppleva fysisk aktivitet själva, för att ha en egen känsla och erfarenhet att koppla till teorin. Vi skapade en individuell laboration där studenterna, obereonde av tidigare träningserfarenhet och fysisk arbetsförmåga, fick välja en enkel statisk eller dynamisk övning och skriva ned en rad fysiologiska variabler och känslan i kroppen. Studenterna lämnade in en reflektion från laborationen, som lärarna återkopplade på.

Spridning av materialet

En tanke som växte fram under projektets gång var att materialet skulle kunna komma fler till nytta än bara studenterna på Medicinska fakulteten. Det upplevs av många studenter generellt svårt att hitta material kring arbetsfysiologi som är av tillräckligt hög kvalitet. Dessutom vet vi av egna enkäter att många studenter föredrar och i första hand väljer videobaserat material i sin inläsning. Där föddes idén till arbetsfysiologi.nu – en plattform att dela videomaterialet till alla som är intresserade av ämnet, inte bara studenter. Av samma anledning skapade vi en YouTube-kanal där filmerna enkelt kan spridas vidare.

Vi ville att filmerna skulle vara fritt tillgängliga och lätta att sprida mellan lärosäten och i olika sammanhang. YouTube-filmerna kan bäddas in i föreläsningar och på hemsidor, så länge våra upphovsrättsregler följs.

Vi var aldrig ensamma

Många människor bidrog till att detta projekt var möjligt. Vi vill rikta vårt stora tack till följande personer >>